domestic-supply
        
sarms.forsale
bannednutrition
        
napsgear

Conversation Between 45calguns and timkiem

1 Visitor Messages

  1. Lớp học kế toán tổng hợp thực h*nh Tại ninh bình
    Lớp học kế toán tổng hợp thực h*nh Tại bình dương
    Lớp học kế toán tổng hợp thực h*nh Tại Gia Lâm
    - Võ giả bình thường chỉ có hai tâm nhĩ, hai tâm thất, một Võ Đạo Tâm Cung. Vậy mình lại thừa ra bên trái bên phải hai tâm thất ch*nh l* Huyết khiếu v* Tâm khiếu. Huyết khiếu đại diện cho ma, vậy thanh tiểu kiếm đỏ như máu ch*nh l* ẩn chứa trong Huyết khiếu, lẽ n*o…đó l* một thanh ma kiếm!
Showing Visitor Messages 1 to 1 of 1